De CD It Wūnder śt' e Wālden is te koop via:

www.marista.nl

www.cdpost.nl

www.bol.com

www.fryskemuzyk.nl

 

 

Reacties van bezoekers:

Wat hebben we gisteravond genoten, prachtich!!!!
De kleding
De muziek, alles was geweldig, dit moeten meer mensen mee maken!
En wat denk je, de terug weg hadden bijna een Hazze dood gereden!
 
Prachtige show. Mooie verhalen, herkenbaar, goed getimed, heerlijke muzikanten, helemaal goed.
Dank je wel.
 

Hjirby wolle wy dy witte litte dat wy justerjūn in prachtige en folweardige foarstelling sjoen ha.
In oantal stekwurden; enthousiastme,... boeiend,... pakt it publyk en hāld dat fést,( hiel belangryk)... sang en akteren in lust om nei te hearen te sjen.

 

 

 

 

 

 

         

            It Wūnder śt'e Wālden

       ( is er meer tussen hemel en theater?)

 

 

Nadat Tet Rozendal Fryslān verraste met

de voorstelling ‘Tet Rozendal sjongt

Marlene Dietrich’ zoekt ze het deze keer

dichter bij huis. Geboren en getogen in

Kuikhorne beschrijft én bezingt ze in deze

volledig Friestalige muziektheater voorstelling

wonderdokters Grutte Wopke,

Piter Poes, Maria Brinkman en andere

roemruchte genezers, duivelbanners en

piskikers uit de Friese Wouden.

Maar hoe zit het met Tet zelf? Als meisje

zag en deed ze al dingen die voor anderen

verborgen bleven. Ze groeide op en leerde

het leven kennen, zingend, dansend,

spelend. Nu, als volwassen vrouw vertelt ze

over haar magie en de magie van oude

volksverhalen. Is het allemaal maar theater

of is er meer tussen hemel en toneel? Maken

mensen de magie? Of is het net andersom?

 

(Lied)teksten: Tet Rozendal, Wilco Berga,

Jurjen van der Meer

Muziek: Marius de Boer, Tseard Nauta,

Phil Mills

Theatercoach: Hilly Harms

Zangcoach: Setske Mostaert

Foto’s: Otto van den Toorn

Visagie: Saskia Wagenvoort

Management: Marius de Boer/Marista

Uitvoering: Tet Rozendal, Marius de Boer

                  en Tseard Nauta

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Provinsje Fryslān

VSB Fonds

Douwe Kalma Stichting

Stichting Woudsend anno 1816

Stichting de Poppestien

 

En door de gastvrijheid van Landbouwmuseum de Brink in Veenklooster van Dick en Marjanne.

 

 

Boekingen en informatie: Marista music company |

T + 31(0) 517-233396 | info@marista.nl

 

 

Gister de premičre van "It Wūnder śt' e Wālden" beleeft. Hieronder een aantal opmerkingen uit de recensies:

 

Friesch Dagblad:

Magyske jūn yn Feankleaster mei sjongeres Tet Rozendal

  • De measte ferskes skaaiden de balladeske kant śt mei śt en troch prachtige rigels as: "ik bin it skitterjen fan de snie / de winterryp op linetrie. It uptempo Fjoerliet knalde dan wer fan it poadium, in sterk hichtepunt.
  • Nei it skoft waard it ferhaal persoanliker, en liet Tet wat hearre fan har eigen ūnderfiningen op it mźd fan tsjoenderij, byleauwe en oare wūnderaardicheden
  • It finen fan jins eigen paad foarme in dśdlike trochrinnende line yn de teksten
  • It prachtige slide-gitaarwurk fan Tseard Nauta draaide melodieuze triedden nei in oare tiid

Leeuwarder Courant:

Tet jout wūnderdokters persoanlike diminsje

  • It ferskil - ōfsjoen fan de muzyk - mei ferhalefertellers as Mindert Wynstra en Douwe Kootstra is dat Tet Rozendal de ferhalen nei harsels talūkt en se in persoanlike diminsje jout
  • Kearn fan "It Wūnder śt' e Wālden" binne de muzyk fan Marius de Boer. De Boer hat foar in moai lykwicht soarge tusken de wat steviger en de mear melodieuze nūmers. Se binne stik foar stik CD - weardich
  • De mear pop eftiche nūmmers - lykas de bewurking fan "White Rabbit " - geane har sūnder muoite ōf
  • Se hat in goed ear foar de taal fan de typkes dy't se spilet
  • De dize dy't nei de foarstelling tusken de beammen en oer de greiden by Feankleaster hong, lit noch genōch romte foar de magy fan Grutte Wopke, Piter Poes en al dy oaren

 

 

Waar hebben we allemaal gespeeld?

Nou op heel wat plaatsen bedankt dat jullie er allemaal waren in:

 

Veenklooster                      Premičre en 5 X in

                                        Landbouwmuseum De 

                                         Brink

Ferwert

It Heechūs in Heech

De Lawei Drachten                   Theater Premičre

De Colle in Kollum

De Schalmei in Hurdegaryp

SSB De Harmonie in Leeuwarden

Theater Meerzigt in Eastermar       2 x uitverkocht!

Dūkelūk Feanwāldsterwāl

Unia State in Bears

De Markt in Dokkum

De Kruidhof in Buitenpost

De Pleats in Burgum

Blomketerp in Franeker

De Treemter in Balk

Glinstra State in Burgum

De Krite in Zeist

De Herbergh van Smallingerland

Doarpshūs it Tiksel Rottevalle

t' Haske Joure

 

 

 

 


 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.tetrozendal.nl